Inloggen Mijn AOK

X

Registreren

Maak direct een gratis MIJN AOK account aan!

X

Voorwaarden

Versie: 01-01-2015

1. Algemeen

Het gebruik van Alles over Katwijk is uitsluitend overeenkomstig onderstaande gebruiksvoorwaarden toegestaan. Alles over Katwijk behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Door Alles over Katwijk te gebruiken, accepteert de gebruiker toepasselijkheid van de alsdan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

2. Toegang tot allesoverkatwijk.nl

Gelet op de aard van internet en van computersystemen garandeert Alles over Katwijk niet dat deze onafgebroken beschikbaar is. Alles over Katwijk behoudt zich bovendien het recht voor het gebruik respectievelijk de beschikbaarheid van de website te allen tijde en zonder nadere kennisgeving geheel of gedeeltelijk te staken respectievelijk te beperken. Alles over Katwijk is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door uitval van haar website en/of informatie op social media.

3. Gebruik van Alles over Katwijk en de beschikbaar gestelde informatie

Tenzij iets anders is vermeld, wordt alle door Alles over Katwijk openbaar gemaakte informatie kosteloos aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie voor eigen informatiedoeleinden gebruiken en vastleggen (downloaden). Elk ander gebruik of elke andere toepassing van de informatie - in het bijzonder reproductie, wijziging of opneming in publicaties of webuitingen van welke aard dan ook - is slechts met de voorafgaande toestemming van Alles over Katwijk of van de desbetreffende rechthebbende op de informatie toegestaan. Alles over Katwijk wijst erop dat de inhoud en informatie aan intellectuele eigendomsrechten onderworpen kunnen zijn; dergelijke intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder naam- en merkrechten) berusten uitsluitend bij Alles over Katwijk. Alle door Alles over Katwijk beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorgvuldigheid en naar eer en geweten uitgezocht, verzameld en - voor zover deze van derden afkomstig is - ongewijzigd overgenomen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van elke gebruiker zelf te controleren of de beschikbaar gestelde informatie juist, volledig en actueel is. De aansprakelijkheid van Alles over Katwijk voor onvolledige, verouderde of onjuiste informatie alsmede voor eventuele gevolgen van een mogelijk onjuiste interpretatie van de beschikbaar gestelde informatie door de gebruiker is beperkt tot die gevallen waarin sprake is van grove nalatigheid of opzet van Alles over Katwijk.

De gebruiker dient bij het gebruik van Alles over Katwijk bovendien te waarborgen dat hij door het gebruik resp. door hieraan verbonden handelingen in geen geval:

  • personen - in het bijzonder minderjarigen - schade berokkent of hun persoonlijkheidsrechten schendt;
  • de goede zeden schendt;
  • inbreuk op rechten van industriële eigendom, auteursrechten of overige eigendomsrechten maakt;
  • inhoud verstuurt die virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of overige programma's bevat die software kunnen beschadigen;
  • hyperlinks of inhoud invoert, opslaat of verstuurt wanneer de gebruiker niet bevoegd is deze in te voeren, op te slaan of te versturen, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of inhoud in strijd met geheimhoudingsverplichtingen, de wet of contractuele bepalingen resp. gewoonweg bewust onjuist zijn; en/of
  • reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde spam) of onterechte waarschuwingen tegen virussen en storingen e.d. verspreidt of anderen uitnodigt aan kansspelen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties deel te nemen.

Alles over Katwijk is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van misbruik van de aangeboden informatie door de gebruiker of adverteerder.

4. Links / door derden beschikbaar gestelde inhoud

Alles over Katwijk bevat links en/of andere verwijzingen naar websites van derden. Alles over Katwijk aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden en neemt deze websites en/of de inhoud ervan evenmin over aangezien Alles over Katwijk geen invloed op de gelinkte inhoud en informatie heeft en deze niet regelmatig controleert. Alles over Katwijk is ook evenmin aansprakelijk voor de kwaliteit, de juistheid en/of de volledigheid van informatie van derden, voor zover deze op Alles over Katwijk uitdrukkelijk als informatie van derden is opgenomen. Een en ander geldt uitdrukkelijk ook voor alle door distributeurs van Alles over Katwijk beschikbaar gestelde informatie en inhoud. Alles over Katwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van gedownloade bestanden.

5. Belangrijke informatie over computervirussen

Hoewel Alles over Katwijk er steeds naar streeft de website vrij van virussen te houden, kan Alles over Katwijk niet garanderen dat de dexe vrij van virussen is resp. aanvaardt Alles over Katwijk hiervoor geen aansprakelijkheid. Alvorens informatie, en documentatie te downloaden, dient de gebruiker voor zijn eigen veiligheid, maar ook ter voorkoming van een besmetting van de Alles over Katwijk met virussen voor adequate veiligheidsmaatregelen en het gebruik van deugdelijke virusscanners te zorgen.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

Alles over Katwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder in het bijzonder begrepen gederfde winst, productie-uitval, bedrijfsschade of verlies van gegevens, tenzij bedoelde aansprakelijkheid dwingendrechtelijk van aard is. Voor zover de aansprakelijkheid op grond van de wettelijke bepalingen kan worden uitgesloten of beperkt, maar in deze gebruiksvoorwaarden niet reeds elders is uitgesloten of beperkt, is de aansprakelijkheid van FSC beperkt tot € 1 per schadegeval, evenwel in totaal tot een schadebedrag van ten hoogste € 5. Dwingendrechtelijke aansprakelijkheid bestaat in voorkomende gevallen in het bijzonder in geval van een ernstig verwijtbare schending van wezenlijke plichten of opzettelijk handelen van Alles over Katwijk.

7. Voorwaarden advertentieovereenkomsten

Artikel 1 – Totstandkoming

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Alles over Katwijk (AOK) te sluiten advertentiecontracten voor plaatsing van advertenties (advertorials inbegrepen) op www.allesoverkatwijk.nl, mondeling of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 – Contracttermijn

De contracttermijn is overeengekomen voor de periode van de advertentieplaatsing(en) vermeld in de tarievenlijst en wordt automatisch voor dezelfde periode voortgezet. Tenzij anders vermeld geldt een plaatsing van ten minste 2 periodes, waarna het contract schriftelijk kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 3 – Advertentiekosten

Op alle advertentiecontracten zijn de prijzen en de voorwaarden van toepassing vermeld in de door AOK gehanteerde tarievenlijst, ook te vinden op: http://www.allesoverkatwijk.nl/uploads/file_uploads/files/AOK_tarieven.pdf. Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangt de adverteerder een bevestiging waarin de nieuwe millimeter prijzen worden vermeld (0- max. 3% verhoging), indien de prijzen wijzigen.

Artikel 4 – Betaling

Advertentiekosten van uitingen en overeenkomsten worden altijd vooraf in rekening gebracht. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de adverteerder in gebreke blijft aan AOK verschuldigde bedragen te betalen is AOK bevoegd haar vordering ter incasso, waaronder het nemen van bewarende maatregelen en het voeren van procedures mede dienen te worden begrepen, uit handen te geven. Alle kosten vallend op het incasseren van een vordering van ons op de adverteerder, daaronder begrepen 15% van de hoofdsom verschuldigd wegens buitenrechtelijke kosten, vermeerderd met BTW, komen voor rekening van de adverteerder. AOK behoudt zich het recht voor opgegeven advertenties niet te plaatsen indien deze niet tevoren zijn voldaan.

Artikel 5 – Rechten AOK

AOK behoudt zich het recht voor opgegeven advertenties niet te plaatsen, indien zij zich niet kan verenigen met de inhoud, het karakter of de vorm ervan, dan wel indien deze advertenties naar het oordeel van de vennootschap, strijd opleveren met haar eigen belangen. De gereserveerde advertentieruimte kan slechts worden besteed door het opgeven van advertenties die betrekking hebben op het eigen bedrijf van de adverteerder. AOK is is vrij in het bepalen van de plaats van de advertentie-uiting.

Artikel 6 – Internet en andere openbaar making

Een door de adverteerder geplaatste opdracht geeft AOK het recht de advertentie (ook) te plaatsen op sociale media en in andere reclame-uitingen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid / rectificatie

AOK is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties, aangeleverde persberichten, foto,- film en andere uitingen via AOK gepubliceerd. De opdrachtgever vrijwaart AOK in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële, als andere uit de publicatie van de voorgenoemde uitingen voortvloeiend. Mogelijke fouten zal AOK naar redelijkheid rectificeren.

Artikel 8 – Reclamebureaus enz.

Het reclamebureau, dat bij de totstandkoming van het advertentiecontract direct of indirect is betrokken, is tegenover AOK naast de adverteerder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de adverteerder. Indien het reclamebureau tot het advertentiecontract toetreedt als (in)direct vertegenwoordiger van de adverteerder, draagt het reclamebureau door het ondertekenen van het advertentiecontract, tot zekerheid van zijn verplichtingen over aan AOK die zulks aanvaardt, alle vorderingen met de daaraan verbonden voorrechten en acties, die hij jegens de adverteerder uit hoofde van de door AOK op basis van het advertentiecontract geplaatste advertenties te eniger tijd kan doen gelden.

Artikel 9 – Surséance – faillissement

Door het aanvragen van de surséance respectievelijk het uitspreken van het faillissement worden alle schulden van de adverteerder uit hoofde van het advertentiecontract direct door AOK opeisbaar.

Artikel 10 – Geschillen

Alle geschillen welke voortvloeien uit een advertentiecontract zullen uitsluitend worden berecht door een  bevoegde rechter gevestigd in Nederland. Bij vragen kunt u contact opnemen met de uitgever en exploitant van Alles over Katwijk: info@allesoverkatwijk.nl


Update

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden per 1 maart 2016

Vanaf 1 maart 2016 maakt Alles over Katwijk deel uit van Uitgeverij Verhagen. Uitgeverij Verhagen levert volgens de leveringsvoorwaarden van de stichting ROTA. De stichting ROTA is een organisatie voor media-exploitanten en reclamebureaus. De ROTA heeft uitgevaardigd de zogenaamde Regelen (voorheen geheten Regelen voor het Advertentiewezen) die kunnen worden beschouwd als de collectieve leveringsvoorwaarden van de aangesloten media-exploitanten/uitgevers.

© 1997-2017 Alles over Katwijk  |  Voorwaarden  |  Disclaimer